Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Denna sida beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

I korthet: Integritetspolicy

Aktiebolaget Bostäder i Borås, org.nr 556024-8782, med adress Box 407, 501 13 Borås, telefonnummer 033-44 20 00 och e-postadress info@bostaderiboras.se (”AB Bostäder i Borås”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vi värnar om din integritet och strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna personuppgiftspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du ingår ett hyresavtal och när du är hyresgäst hos oss. Policyn gäller även för dig som med anledning av ett hyresavtal blir registrerad hos oss, t.ex. för att du är borgensman, god man, förvaltare, fullmaktstagare andrahandshyresgäst, dödsbodelägare eller kontaktperson/avimottagare till någon av AB Bostäders hyresgäster.

Personuppgifter som vi behandlar när du ingår avtal om hyra av bostad eller fordonsplats

Personuppgifter som du lämnar till oss som hyresgäst

När du ingår ett hyresavtal med oss avseende en bostad eller en fordonsplats behandlar vi ditt personnummer eller födelsedatum, förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-postadress, mobilnummer, kontonummer, inkomstuppgifter och inloggningsuppgifter till Mina Sidor. Uppgifter som du själv har valt att ange när du registrerades i vår bostadskö kommer vi också att behandla om du själv inte väljer att ta bort dem. Det kan t.ex. vara uppgift om din arbetsgivare eller tidigare hyresvärd. I vissa fall kan vi även behandla uppgifter om din hälsa, läs mer nedan. 

Personuppgifter om dig som hyresgäst som vi samlar in från dig eller tredje part

När du ingår ett hyresavtal med oss behandlar vi uppgifter om din ekonomiska situation från kreditupplysningsföretag samt uppgifter från Kronofogdemyndigheten. Under hyresförhållandet samlar vi även in uppgifter från individuell el- och vattenmätning samt uppgifter om hur många gånger du har använt faciliteter i ditt boende, t.ex. hur många gånger ditt hushåll har använt tvättstugan. Vi samlar även in uppgifter om dig om du anmäler eller blir föremål för ett störningsärende, läs mer nedan. 

Personuppgifter om dig som är andrahandshyresgäst

Vi samlar in uppgifter om ditt personnummer eller födelsedatum, förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-postadress och mobilnummer och datumintervallet under den tid som du ska bo i lägenheten samt avtalet mellan dig och förstahandshyresgästen.

Personuppgifter om dig som är borgensman, god man, förvaltare, fullmaktstagare, dödsbodelägare eller kontaktperson/avimottagare

Vi samlar in uppgifter om ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter och ditt personnummer. Om du är god man eller förvaltare samlar vi även in en kopia av ditt intyg. Om du är dödsbodelägare samlar vi även in en kopia på din legitimation och din fullmakt

Personuppgifter som vi behandlar när du ingår avtal om hyra av lokal

När du ingår ett hyresavtal med oss avseende en lokal behandlar vi ditt namn, ditt personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post, vilken typ av verksamhet du bedriver samt andra uppgifter som du har lämnat till oss under ansökningsprocessen. Vi samlar även in uppgifter om din ekonomiska situation frånkreditupplysningsföretag samt uppgifter från Kronofogdemyndigheten för att bedöma din ekonomiska situation. 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av hyresförhållandet

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera hyresförhållandet och uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig som hyresgäst. Det innebär t.ex. att skicka hyresavier till dig och administrera din betalning samt att registrera nycklar och portkod kopplat till ditt namn och telefonnummer samt att behandla information från individuell el- och vattenmätning om du hyr ett sådant objekt. Om du gör en felanmälan kommer vi att behandla din arbetsorder bestående av ditt namn, telefonnummer, eventuellt lägenhetsnummer, adress, inflyttningsdatum och vad du vill ha åtgärdat. All behandling som vi gör för att administrera hyresförhållandet är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt hyresavtal med dig. Om vi inte behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål har vi inte möjlighet att ha ett hyresavtal med dig. 

Administration av störningsärenden

Om du själv blir föremål för rapportering i ett störningsärende behandlar vi ditt namn, personnummer, eventuellt lägenhetsnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om den aktuella händelsen för att administrera och agera i störningsärenden. Med uppgifter om den aktuella händelsen avses beskrivning av händelsen och iakttagelser som har gjorts, t.ex. bilder. Om ett störningsärende rör uppgifter om brott kommer vi även att behandla sådana uppgifter. Uppgifter från störningsärenden behandlar vi med stöd av den lagliga grunden att kunna tillvarata rättsliga anspråk, t.ex. när brottslighet utgör grund för en eventuell uppsägning av ditt hyresavtal. Om du har anmält ett störningsärende registrerar vi ditt namn endast om du har gett ditt samtycke till det.

Skicka information och kommunicera med dig som hyresgäst

Vi behandlar ditt telefonnummer, din e-postadress och din adress för att skicka nyhetsbrev, enkäter, information om tävlingar och annan information till dig via e-post, sms och din hemadress. Vi kan även komma att behandla dessa uppgifter för att skicka information till dig om bokade besiktningar och arbetsordrar via e-post eller sms. Om det behövs skickar vi även andra meddelanden till dig som rör ditt boende, t.ex. anmodan, påminnelse om hyresavier, störningsbrev eller annan information kopplat till ditt boende. Vi behandlar även ditt namn och din adress för att skicka vår kundtidning Hemma till dig. Vi kommer även att kontakta dig om du har begärt det genom formuläret på vår hemsida. Om du har inlogg till Mina Sidor kommer vi även att kommunicera med dig där. Den lagliga grunden för att kommunicera med dig som hyresgäst är att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som hyresgäst. Om vi inte kan kommunicera med dig kan vi i vissa fall inte fullgöra våra åtaganden, t.ex. informera dig om besiktningar eller ge dig annan information som rör ditt boende.

Administrera ansökan om att byta bostad eller att hyra ut i andra hand

Om du hyr en bostad och vill byta med någon annan hyresgäst behandlar vi samtliga dina personuppgifter samt typ av inkomst och bruttoinkomst/år och om du har några medsökande, antal personer som ska bo i bostaden samt din nuvarande boendeform. Vi behandlar även uppgift om besiktning för att administrera din ansökan om byte av bostad. Om du vill byta bostad av hälsoskäl och lämnar in ett läkarintyg till oss behandlar vi det för att administrera lägenhetsbytet. Om du vill hyra ut en bostad i andra hand behandlar vi,förutom dina personuppgifter som anges ovan, även uppgift om anledningen till varför du vill hyra ut din bostad. 

Den lagliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är att det är nödvändigt för att AB Bostäder ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett lägenhetsbyte kan ske och ett nytt hyresavtal kan ingås. Om dessa uppgifter inte lämnas har du inte möjlighet att byta bostad med någon annan hyresgäst. Om du lämnar in ett läkarintyg till oss behandlar vi det med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Om du är andrahandshyresgäst behandlar vi ditt personnummer eller födelsedatum, förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-postadress och mobilnummer och datumintervallet under den tid som du ska bo i lägenheten samt avtalet mellan dig och förstahandshyresgästen för att kunna administrera ditt andrahandskontrakt. Vi behandlar uppgifter om dig som andrahandshyresgäst med stöd av en intresseavvägning. AB Bostäders berättigade intresse av att behandla uppgifter om dig som andrahandshyresgäst hos oss bedömer vi väger tyngre än ditt intresse av att inte blir registrerad. AB Bostäders berättigade intresse består av att kunna administrera ditt boende hos oss, t.ex. för att kunna kontakta dig vid eventuella felanmälningar eller störningsärenden samt för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning. För AB Bostäder är det av största vikt att veta vem som bor i lägenheten för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden i förhållande till våra hyresgäster. 

För bostadsanpassning

Vi behandlar dina personuppgifter samt uppgift om din hälsa om det inkommer en ansökan om bostadsanpassning av din bostad. Den lagliga grunden för vår behandling av dina uppgifter för bostadsanpassning är vår lagliga skyldighet att anpassa ditt boende utifrån dina behov.

Marknadsföring

Om du vill vara med i AB Bostäders marknadsföring kommer vi behandla bilder på dig som hyresgäst. Den lagliga grunden för vår behandling är ditt samtycke som du får lämna i samband med att bilden tas.

För att administrera borgensmän, gode män, förvaltare, fullmaktstagare, dödsbodelägare eller kontaktpersoner/avimottagare

Om du är registrerad som borgensman, god man, förvaltare, fullmaktstagare eller kontaktperson/avimottagare behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera hyresförhållandet och för att kunna kontakta dig med anledning av vårt hyresavtal med hyresgästen. Om du är dödsbodelägare behandlar vi dina personuppgifter för att administrera dödsboet. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter bedömer vi väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Du har själv antagit uppdraget och behöver därför vara registrerad hos oss. Vi behandlar ditt personnummer med motiveringen att det är viktigt för oss att säkerställa att du är rätt person. 

Följa gällande lag, förordning och myndighetsbeslut

Utöver den behandling av personuppgifter som anges ovan utför vi även sådan behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att följa bokföringslagen, offentlighetsprincipen och andra lagar som är tvingande för oss att följa.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här policyn. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av AB Bostäder. Vi kommer dock att dela din information med samarbetspartners och leverantörer för att de skall kunna fullgöra sina åtaganden i relation till Bostäder i Borås. 

Om du vill får mer detaljerad information om vilka som mottar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar för att administrera hyresavtalet avidentifieras efter två år efter avslutat hyresförhållandet. Uppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar sparas dock så länge det är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet.

Uppgifter om störningsärenden raderas efter två år från avslutat ärende eller så snart de inte längre kan göras gällande rättsligt. Om ditt hyresavtal har upphört på grund av misskötsamhet sparar vi ditt namn, personnummer, hyresobjekt, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak i högst två år.

Uppgifter om ansökan om att byta bostad eller om andrahandsuthyrning raderas när lägenhetsbytet är utfört och när andrahandshyresavtalet är avslutat.

Behandling av bilder som du har lämnat ditt samtycke till kommer vara publicerade på sociala medier och för marknadsföringsändamål fram tills att du begär att bli raderad eller tills AB Bostäder beslutar att ta bort bilden.

Uppgifter om borgensmän, gode män, förvaltare, fullmaktstagare eller kontaktpersoner/avimottagare raderas två år efter avslutat hyresförhållande.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det innebär att vi sparar de uppgifter som krävs för att följa bokföringslagen i 7 år och uppgifter som krävs för att följa offentlighetsprincipen i enlighet med lag och vår gallringspolicy. Om du vill veta mer om hur vi gallrar dina personuppgifter kan du alltid höra av dig till oss.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av den här policyn.

Återkalla ditt samtycke: Om någon behandling grundar sig på ditt samtycke, t.ex. om du har samtyckt till att vi publicerar en bild på dig, har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse: Du har möjlighet att själv ändra dina personuppgifter genom att logga in på Mina Sidor. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd): Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som AB Bostäder omfattas av.

Rätt till begränsning av behandling: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för detta ändamål. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, t.ex. bilder som du syns på. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet: Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring avpersonuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

______________________

Denna personuppgiftspolicy fastställdes av AB Bostäder i Borås den 9 maj 2018.