Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighets­redogörelse

Bostäder i Borås står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Hjälp oss hitta brister så vi kan åtgärda dem.
Medelålders par sitter i soffan och skrattar och spelar tv-spel

Bostäder i Borås står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.bostaderiboras.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Med tanke på att vår webbplats nyligen har lanserats, kommer tillgänglighetstester att genomföras i produktionsmiljön. Alla tester för att säkerställa tillgänglighet ska vara slutförda och dokumenterade senast den 15 maj.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss på tillganglighet@bostaderiboras.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på tillganglighet@bostaderiboras.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

Webbplatsen inkluderar externa verktyg från tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla olika funktioner eller innehåll. Ibland kan dessa verktyg uppleva problem med laddning eller korrekt initiering. Detta kan resultera i att funktioner inte fungerar som avsett eller att innehållet inte visas på det sätt det är tänkt. Dessa utmaningar kan påverka webbplatsens användbarhet och tillgänglighet för användarna.

Vissa interaktiva delar av webbplatsen kan vara svåra att upptäcka eller skilja från övrigt innehåll, vilket kan leda till förvirring hos användare med synnedsättningar eller kognitiva svårigheter.

Vissa områden på webbplatsen saknar tydliga rubriker som beskriver deras syfte eller innehåll visuellt. Det kan vara svårt för användare att orientera sig på sidan utan tydliga rubriker, särskilt för dem som använder skärmläsare.

Formulärfält saknar beskrivande etiketter som förklarar vad varje fält innebär, vilket kan försvåra för användare att fylla i formulär korrekt och förstå vilken information som förväntas.

Texter och sidor på webbplatsen som är på engelska är inte korrekt kodade för att indikera detta språk, vilket kan förvirra användare och störa språkigenkänning för hjälpmedel som skärmläsare.

Sidointroduktioner vid sidans början har text på bakgrundsbilder som kan vara svåra att läsa, särskilt för användare med nedsatt syn, eftersom textens synlighet kan vara beroende av skärmstorlek och bakgrundsbild.

Modaldialoger saknar korrekt fokushantering, vilket gör det svårt för användare att navigera inom dialogen med tangentbordet och upprätthålla kontexten under interaktionen. Dessutom återställs inte fokus till öppningsknappen efter att dialogen stängs.

Vissa ikoner har infografik som beskriver deras funktion, men saknar tillhörande beskrivande text, vilket kan göra det svårt för användare med synnedsättningar att förstå deras innebörd.

Vissa bilder saknar alternativtext som beskriver deras innehåll eller syfte, vilket kan göra dem otillgängliga för användare med synnedsättningar som förlitar sig på skärmläsare.

Vissa länkar på webbplatsen är onödigt långa och innehåller överflödig information, vilket kan vara förvirrande för användare och göra det svårt att navigera effektivt.

Citatblock används inte alltid korrekt som citatblock och kan istället innehålla viktig information som behövs för att förstå kontexten, vilket kan förvirra användare.

Vissa rubriker på webbplatsen är inte korrekt kodade som rubriker i HTML-koden, vilket kan göra det svårt att skilja innehåll och strukturera sidan för användare med skärmläsare.

Vissa HTML-element med samma ID förekommer i dubbletter på webbplatsen, vilket kan leda till inkonsekvens och problem med webbplatsens struktur och funktion.

Källkoden på webbplatsen validerar inte enligt HTML5-standarden enligt W3C, vilket kan leda till felaktigheter i tolkningen och renderingen av webbplatsen i olika webbläsare och hjälpmedel.

Nyheter och Pressmeddelanden 

För användare som använder skärmläsare kan det vara utmanande att tydligt särskilja mellan nyheter och pressmeddelanden på webbplatsen. Det kan leda till förvirring och svårigheter att snabbt identifiera och komma åt önskat innehåll, vilket minskar användarupplevelsen och tillgängligheten för dessa användare.

Användarinställningar

Användare som använder högkontrastläge kan uppleva svårigheter att tydligt urskilja följande element på webbplatsen:

· Knappar
· Formulärfält
· Logotyp
· Länkar

Webbplatsen saknar funktionalitet som anpassar sig till besökares inställningar angående mörkt läge på enheten.

Webbplatsen har mindre problem med att ta hänsyn till besökarens inställningar gällande text- och radstorlekar.

Kunskapsbanken A till Ö 

Efter att ha sökt eller filtrerat i kunskapsbanken saknas en uppdateringsindikation eller annan feedback som skärmläsaranvändare att innehållet har uppdaterats. Detta kan leda till förvirring och osäkerhet om resultatens aktuella status.

Vid noll-resultat i sökningen saknas beskrivande text som informerar användaren om att inga resultat hittades. Detta kan göra det svårt för användare att förstå varför inget innehåll visas och vad de kan göra för att justera sin sökning.

Sökresultat av webbplatsen

På sökresultatssidan finns det flikar med olika alternativ för att filtrera innehållet och förklara vilket resultat som är aktivt. Denna funktionalitet kan vara problematisk för användare som använder skärmläsare, vilket kan leda till svårigheter att förstå och navigera bland filtreringsalternativen.

När man har sökt på en "tagg" från en nyhet eller en innehållssida kan det vara svårt att förstå att det sker en aktiv sökning med en tagg och hur man tar bort filtreringen. Detta kan leda till förvirring och osäkerhet för användare som försöker justera eller avsluta sin sökning.

Mina sidor / E-tjänster

Det finns en tidsbegränsning på inloggningssessionen som inte går att förlänga. Detta innebär att användare riskerar att bli automatiskt utloggade efter en viss tid utan möjlighet att förlänga sin inloggningstid. Detta kan vara särskilt besvärligt för användare som behöver längre tid för att genomföra uppgifter på webbplatsen och kan leda till ett oavsiktligt avbrott i deras arbetsflöde.

En brist på skiplänk för sidonavigationen under "Mina sidor" innebär att sidomenyn upprepas på varje sida och blir svår att hoppa över för besökare som navigerar med tangentbord. Detta kan leda till en upprepande och ineffektiv navigationsupplevelse för användare som försöker snabbt komma åt det primära innehållet på sidan.

På följande sidor och avsnitt hämtar vi information från en tredjepartsleverantör varför dessa delar är utanför vår kontroll vad gäller tillgänglighetsanpassning. Vi för kontinuerlig dialog med tredjepartslevereantörer för att göra så mycket vi kan för att eliminera eventuella problem vad gäller tillgänglighet.

· Lediga lägenheter (vanliga, senior och student)

· Lediga förråd

· Lediga fordonsplatser

· Bostadsbyte


Ovan identifierade brister står för åtgärd enligt plan framåt. Med ambitionen att göra vår webbplats än mer tillgänglig för alla. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.bostaderiboras.se

Senaste bedömningen gjordes den 15 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 maj 2024.